Drukuj

Art. 17 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 17.

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostki organizacyjne mające siedziby w mieście będącym siedzibą władz powiatu:
   
  1. komenda rejonowa Państwowej Straży Pożarnej,
    
  2. komenda rejonowa Policji,
    
  3. rejonowy inspektorat weterynarii,
    
  4. terenowa stacja sanitarno-epidemiologiczna

   - stają się jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy odpowiednich kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy kompetencyjnej, z zastrzeżeniem art. 32.
    
 2. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 w miastach, które z dniem 1 stycznia 1999 r. nie będą siedzibami władz powiatów, z tym dniem wchodzą w skład jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy odpowiednich kierowników służb, inspekcji i straży powiatowych.
   
 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, na wniosek Delegata Rzą- du, uzgodniony z właściwym starostą, w drodze zarządzenia, wydanego do dnia 15 grudnia 1998 r., może ustalić inne niż wynikające z ust. 1 siedziby jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy odpowiednich kierowników służb, inspekcji i straży powiatowych.
   
 4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, w miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu i powiatu mają- cego siedzibę władz w tym mieście, stają się miejskimi jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania na obszarze tego miasta i powiatu, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2.
   
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, uprawnienia wymienione w art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym wykonywane są wspólnie, w drodze porozumienia, przez prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu i starostę. W porozumieniu określa się w szczególności organ właściwy do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość.
   
 6. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 5, w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska albo od dnia pisemnego poinformowania współdziałają- cego przewodniczącego zarządu o zamiarze odwołania z funkcji, uprawnienia prezydenta miasta i starosty przejmuje wojewoda.
   
 7. Uprawnienia wymienione w art. 35 ust. 3 pkt 2-5 ustawy o samorządzie powiatowym wykonuje odrębnie prezydent miasta w miastach na prawach powiatu i starosta, zgodnie z właściwością miejscową.
Artykuł 1 ...15 16 17 18 19 ...110

Przejdź do artykułu