Drukuj

Art. 69 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 69.

 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w terminie do dnia 30 czerwca 2000 r. przekaże:

  1. samorządom województw - nieodpłatnie własność akcji i udziałów należą- cych do Skarbu Państwa w agencjach właściwych w sprawach rozwoju regionalnego, których siedziby znajdują się na obszarze województwa,
    
  2. powiatom - nieodpłatnie własność akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w agencjach rozwoju lokalnego o znaczeniu lokalnym, których udziałowcami lub akcjonariuszami są gminy, obejmujących zasięgiem dzia- łania obszar jednego lub kilku powiatów; przekazanie akcji i udziałów dotyczy tych powiatów, na których obszarze działają gminy, udziałowcy lub akcjonariusze danej agencji, a parytet podziału akcji lub udziałów ustalany jest proporcjonalnie do liczby ludności w tych powiatach, jeżeli agencja działa na terenie więcej niż jednego powiatu.
    
 2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. marszałek województwa przejmuje zadania i kompetencje przewidziane dla fundatora w statutach fundacji, których fundatorem jest Skarb Państwa, ustanowionych przez dotychczasowych wojewodów.
Artykuł 1 ...67 68 69 70 71 ...110

Przejdź do artykułu