Drukuj

Art. 141 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 141.

§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.

§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie.

Artykuł 1 ...139 140 141 142 143 ...269

Przejdź do artykułu