Drukuj

Art. 1153-21 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1153-21.

Organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne w całości lub w części na wniosek także wtedy, gdy:

1) postępowanie jest prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153-14 pkt 2, a dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach rozporządzenia nr 805/2004 zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny;

2) prawomocnym orzeczeniem odmówiono uznania lub wykonania tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153-14.

Artykuł 1 ...1153‑19 1153‑20 1153‑21 1153‑22 1153‑22a ...1217

Przejdź do artykułu