Drukuj

Art. 479-68 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-68.

Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach:

1) odwołań od decyzji Prezesa  Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego w przepisach niniejszego rozdziału „Prezesem Urzędu”;

2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 591) lub przepisów odrębnych.

Artykuł 1 ...479‑66a 479‑67 479‑68 479‑69 479‑70 ...1217

Przejdź do artykułu