Drukuj

Art. 479-70 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-70.

§ 1. Prezes Urzędu przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

§ 2. Jeżeli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy odwołanie.

Artykuł 1 ...479‑68 479‑69 479‑70 479‑71 479‑72 ...1217

Przejdź do artykułu