Drukuj

Art. 479-71 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-71.

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.

Artykuł 1 ...479‑69 479‑70 479‑71 479‑72 479‑73 ...1217

Przejdź do artykułu