Drukuj

Art. 19 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 19.

§ 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 1–4 i 6, § 2 oraz art. 41 i 42 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio do oskarżyciela publicznego.

§ 2. W sprawie wyłączenia orzeka organ bezpośrednio przełożony nad osobą podlegającą wyłączeniu. Przepis art. 48 § 2 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
Artykuł 1 ...18 18a 19 20 21 ...121

Przejdź do artykułu