Drukuj

Art. 52 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 52.

§ 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia

– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

§ 2. Kto:

 1. przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,
   
 2. organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
   
 3. przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
   
 4. bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia
   
 - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Kto:

 1. będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
   
 2. nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408),
   
 3. wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu
   
 - podlega karze grzywny.

§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Artykuł 1 ...50a 51 52 52a 52b ...166

Przejdź do artykułu