Drukuj

Art. 191 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 191.

1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
   
 2. Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,
   
 3. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
   
 4. ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
   
 5. kościoły i inne związki wyznaniowe,
   
 6. podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.
   

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.

Artykuł 1 ...189 190 191 192 193 ...243

Przejdź do artykułu