Drukuj

Art. 7 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 7.

1. Szefem CBA lub zastępcą Szefa CBA może być osoba, która:
 

 1. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
   
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
   
 3. wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
   
 4. nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   
 5. spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „ściśle tajne”;
   
 6. posiada wyższe wykształcenie;
   
 7. nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1075), ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.


2. Funkcji Szefa CBA lub zastępcy Szefa CBA nie można łączyć z inną funkcją publiczną.

3. Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może pozostawać w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz podejmować innego zajęcia zarobkowego poza służbą.

4. Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może być członkiem partii politycznej ani uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz.

Artykuł 1 ...5 6 7 8 9 ...216

Przejdź do artykułu