Drukuj

Art. 14 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 14.

 1. Oferta złożona w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub w art. 19a ust. 1, zawiera w szczególności:
   
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
    
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
    
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
    
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
    
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
    
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
   
 3. Oferta wspólna wskazuje:
   
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
    
  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.
    
 4. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
   
 5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1.
Artykuł 1 ...12 13 14 15 16 ...53

Przejdź do artykułu