Drukuj

Art. 12 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 12.

1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególności:
 

 1. opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
   
 2. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.


2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:

 

 

 1. rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:
   
  1. stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
    
  2. zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
    
  3. środki dostępne na realizację zadań publicznych,
    
  4. korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
    
 2. informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

 

Artykuł 1 ...11c 11d 12 13 14 ...53

Przejdź do artykułu