Drukuj

Art. 13 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 13.

 1. Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
   
  1. rodzaju zadania;
    
  2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
    
  3. zasadach przyznawania dotacji;
    
  4. terminach i warunkach realizacji zadania;
    
  5. terminie składania ofert;
    
  6. trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
    
  7. zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
    
 3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
   
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
    
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
    
  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.

 4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania publicznego.
   
 5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
Artykuł 1 ...11d 12 13 14 15 ...53

Przejdź do artykułu