Drukuj

Art. 36 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 36.

 1. Rada składa się z:
   
  1. pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
    
  2. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
    
  3. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

 2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, z tym że powołanie członków Rady, reprezentujących:
   
  1. organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3;
    
  2. organy administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, następuje spośród osób zgłoszonych przez te organy i kierowników takich jednostek;
    
  3. jednostki samorządu terytorialnego, następuje spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
    
 3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

 

 1. na jego wniosek;
   
 2. na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez tego członka;
   
 3. w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
   
 4. jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
   
 5. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

 

Artykuł 1 ...34h 35 36 37 38 ...53

Przejdź do artykułu