Drukuj

Art. 32 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 32.

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się komendę wojewódzką Policji obejmującą zakresem swojego działania obszar województwa mazowieckiego, z wyłączeniem obszaru, o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrcację publiczną (Dz.U. Nr 100, poz. 1084).
   
 2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Komenda Stołeczna Policji staje się jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Stołecznego Policji, wykonującą swoje zadania na obszarze, o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrcację publiczną (Dz.U. Nr 100, poz. 1084).
   
 3. Komenda Stołeczna Policji działa na prawach komendy wojewódzkiej i nie wchodzi w skład zespolonej administracji powiatowej.
   
 4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowy Komendant Stołeczny Policji oraz jego zastępcy stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji oraz jego zastępców.
   
 5. Komendant Stołeczny Policji wykonuje na obszarze, o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrcację publiczną (Dz.U. Nr 100, poz. 1084) zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom komendanta komendy powiatowej i wojewódzkiej Policji. Komendant wojewódzkiej komendy Policji, o którym mowa w ust. 1, wykonuje swoje zadania i kompetencje na obszarze województwa mazowieckiego, z wyjątkiem obszaru, o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrcację publiczną (Dz.U. Nr 100, poz. 1084).
   
 6. Komendant Główny Policji powołuje Komendanta Stołecznego Policji, na wniosek wojewody mazowieckiego, i odwołuje go po zaopiniowaniu przez tego wojewodę.
   
 7. Komendant Główny Policji, na wniosek Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje I i II zastępcę Komendanta Stołecznego Policji.
   
 8. Do konkursu na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Policji dotyczące konkursu na stanowisko komendanta wojewódzkiego, z tym że w skład komisji konkursowej wchodzi zamiast przedstawiciela sejmiku województwa przedstawiciel Zgromadzenia Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Pozostałe przepisy ustawy o Policji dotyczące trybu oraz zasad powoływania i odwoływania komendanta wojewódzkiego stosuje się odpowiednio.
   
 9. Kompetencje starosty warszawskiego w stosunku do Komendanta Stołecznego Policji określone w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o Policji wykonuje wojewoda mazowiecki.
   
 10. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, w których organem właściwym jest:
   
  1. komendant powiatowy Policji - organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Stołecznego Policji jest komendant komendy wojewódzkiej, o której mowa w ust. 1,
    
  2. komendant wojewódzki Policji - organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Stołecznego Policji jest Komendant Główny Policji.
    
 11. Komendant Główny Policji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznaczy spośród oficerów Policji pełnomocnika do spraw organizacji komendy, o której mowa w ust. 1, który z dniem 1 stycznia 1999 r. staje się peł- niącym obowiązki komendanta tej komendy.
   
 12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, może przekazać określone zadania i kompetencje z zakresu właściwości komendanta powiatowego Policji komendantom poszczególnych komisariatów Policji na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli kompetencje te dotyczą spraw z zakresu postępowania administracyjnego właściwym organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta komisariatu jest Komendant Stołeczny Policji.
Artykuł 1 ...30 31 32 33 34 ...110

Przejdź do artykułu