Drukuj

Art. 30 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 30.

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach, które były siedzibami więcej niż jednej komendy rejonowej Policji, tworzy się z dotychczasowych komend rejonowych komendę miejską Policji.
   
 2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się, w miastach liczących więcej niż 700 000 mieszkańców i będących siedzibami władz powiatu, komendę powiatową Policji, z zastrzeżeniem art. 32.
   
 3. Z dniem 1 stycznia 1999 r.:
   
  1. komisariaty Policji w miastach będących siedzibami władz powiatów, w których przed tym dniem nie było siedzib komend rejonowych Policji, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 i 2, stają się komendami powiatowymi Policji,
    
  2. dotychczasowe komisariaty i komisariaty specjalistyczne Policji stają się komisariatami i komisariatami specjalistycznymi Policji podległymi właściwym miejscowo komendantom odpowiednio: powiatowym (miejskim) i wojewódzkim Policji.
    
 4. Komendant Główny Policji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznaczy pełnomocników do spraw organizacji komend miejskich Policji, o których mowa w ust. 1, oraz komend powiatowych Policji, o których mowa w ust. 2, spośród komendantów komend rejonowych Policji działających na obszarze miasta.
   
 5. W przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 4:
   
  1. uprawnienia określone w art. 6c ust. 1 i art. 6e ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji, wykonywane są wspólnie, w drodze porozumienia, przez prezydenta miasta na prawach powiatu i starostę, a określone w art. 11 ustawy o Policji, przez prezydenta miasta lub starostę - zgodnie z właściwością miejscową; przepis art. 17 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio,
    
  2. w skład komisji konkursowej, o której mowa w art. 6h ust. 4 pkt 2 ustawy o Policji, wchodzą jako przedstawiciele władz samorządowych: jeden przedstawiciel prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu i jeden przedstawiciel starosty powiatu, którego władze mają swoją siedzibę w tym mieście.
Artykuł 1 ...28 29 30 31 32 ...110

Przejdź do artykułu