Drukuj

Art. 7 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 7.

  1. Delegat Rządu może wydawać polecenia obowiązujące organy administracji rządowej na obszarze województwa, z wyjątkiem organów określonych w za- łączniku do ustawy o administracji rządowej w województwie. O wydanych poleceniach Delegat Rządu niezwłocznie informuje właściwego ministra.
     
  2. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej oraz indywidualnych spraw pracowniczych.
     
  3. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1, wydanych organom administracji specjalnej i wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu.
Artykuł 1 ...5 6 7 8 9 ...110

Przejdź do artykułu