Drukuj

Art. 8 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 8.

  1. Organem pomocniczym Delegata Rządu jest Zespół do Spraw Wdrożenia Reformy Administracji Publicznej w Województwie, zwany dalej „Zespołem”. W skład Zespołu wchodzą dotychczasowi wojewodowie mający siedziby na obszarze województwa oraz inne osoby powołane przez Delegata Rządu.

  2. Delegat Rządu wyznacza sekretarza Zespołu kierującego bieżącymi pracami Zespołu.

  3. Delegat Rządu może powoływać inne zespoły o charakterze opiniodawczodoradczym.

  4. Obsługę merytoryczną, finansową, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Delegata Rządu oraz Zespołu wykonuje dotychczasowy urząd wojewódzki w mieście będącym siedzibą wojewody oraz inne dotychczasowe urzędy wojewódzkie na obszarze województwa.

Artykuł 1 ...6 7 8 9 10 ...110

Przejdź do artykułu