Drukuj

Art. 5 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 5.

 1. Do zadań Delegata Rządu należy:

  1. koordynowanie prac organów administracji rządowej w zakresie spraw związanych z wdrożeniem reformy administracji publicznej w województwie,
    
  2. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw związanych z reformą administracji publicznej w województwie,
    
  3. przygotowanie administracji publicznej do działania od dnia 1 stycznia 1999 r., w tym:
    
   1. zapewnienie, we współpracy z gminami i terenowymi organami administracji rządowej, warunków umożliwiających odbycie - w okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. - posiedzeń rad powiatów i sejmików województw,
     
   2. nadzorowanie kierowników urzędów rejonowych w zakresie tworzenia przez nich starostw powiatowych na obszarze ich działania,
     
   3. wskazanie lokalizacji urzędów i jednostek organizacyjnych zespolonej administracji rządowej w województwie,
     
   4. przygotowanie projektu tymczasowego statutu urzędu wojewódzkiego, obowiązującego do czasu nadania statutu na podstawie ustawy o administracji rządowej w województwie,
     
   5. przygotowanie, do dnia 28 grudnia 1998 r., projektu tymczasowego regulaminu urzędu wojewódzkiego i innych aktów w zakresie organizacji urzędu do czasu ich ustalenia na podstawie ustawy o administracji rzą- dowej w województwie,
     
   6. uzgodnienie, do dnia 28 grudnia 1998 r., tymczasowych regulaminów komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
     
   7. uzgodnienia dotyczące przekazywania zadań z zakresu administracji rządowej organom jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumienia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o administracji rządowej w województwie,
     
   8. koordynowanie przekazywania instytucji i jednostek organizacyjnych lub ich części odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego,
     
   9. sprawowanie nadzoru nad ewidencją zobowiązań i inwentaryzacją obiektów, nieruchomości, urządzeń, sprzętu i dokumentacji, w tym archiwalnej, likwidowanych, przekształcanych lub przekazywanych jednostek organizacyjnych, a także nad protokolarnym ich przekazywaniem,
     
   10. zapewnienie funkcjonowania, od dnia 1 stycznia 1999 r., komitetów, zespołów, rad i innych ciał kolegialnych, wykonujących zadania okre- ślone w odrębnych ustawach,
     
   11. współpraca z organami samorządu województwa i powiatów w przygotowaniu ich statutów i regulaminów,
     
  4. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej miesięcznych sprawozdań ze swojej działalności, ocen i wniosków wynikających z wykonywanych zadań oraz informacji o występujących zagrożeniach,
    
  5. wykonywanie innych zadań określonych przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w szczególności w zakresie koordynowania prac pełnomocnika regionalnej kasy chorych; art. 7 stosuje się odpowiednio.
    
 2. W zakresie określonym w ust. 1, organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do współdziałania z Delegatem Rządu, w tym w szczególności do udzielania niezbędnych informacji.
   
 3. Nadzór nad działalnością Delegata Rządu sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.
   
 4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, na wniosek Delegata Rządu, nada najpóźniej do dnia 15 grudnia 1998 r., w drodze zarządzenia, urzędowi wojewódzkiemu tymczasowy statut.
Artykuł 1 ...3 4 5 6 7 ...110

Przejdź do artykułu