Drukuj

Art. 74 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 74.

 1. Samorządy województw oraz powiaty przejmują z dniem 1 stycznia 1999 r. mieszczące się w zakresie ich zadań i kompetencji inwestycje centralne, których inwestorami w dniu 31 grudnia 1998 r. byli ministrowie lub dotychczasowi wojewodowie.
   
 2. Kwoty dotacji celowych na kontynuację inwestycji, o których mowa w ust. 1, określa na dany rok ustawa budżetowa.
   
 3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1. szczegółowe zasady i tryb przekazywania samorządom województw i powiatom inwestycji, o których mowa w ust. 1,
    
  2. wykaz inwestycji centralnych, o których mowa w ust. 1, podlegających przekazaniu samorządom województw oraz powiatom.
Artykuł 1 ...72 73 74 75 76 ...110

Przejdź do artykułu