Drukuj

Art. 75 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 75.

  1. Wojewodowie są obowiązani rozliczyć dotacje udzielone ze środków budżetu państwa przez dotychczasowych wojewodów, którzy mieli swoje siedziby na obszarze województwa.

  2. Jeżeli z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, wynika obowiązek zwrotu całości lub części dotacji, środki te są przekazywane na rachunek bieżący właściwego wojewody, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...73 74 75 76 77 ...110

Przejdź do artykułu