Drukuj

Art. 79 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 79.

 1. Środki pieniężne, pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. na rachunkach bankowych dotychczasowego urzędu wojewódzkiego i dotychczasowego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, służących do gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz kar pieniężnych za naruszenie wymagań dotyczących ochrony środowiska, za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, a także za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami określonymi decyzją organu właściwego w sprawach nadzoru budowlanego o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów, podlegają przekazaniu na wła- ściwe rachunki:

  1. urzędu wojewódzkiego województwa, na którego obszarze była siedziba dotychczasowego urzędu wojewódzkiego,
    
  2. wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska województwa, na którego obszarze była siedziba dotychczasowych wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

   - oraz podziałowi zgodnie z obowiązującymi w dniu 31 grudnia 1998 r. przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
    
 2. Wojewodowie i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w województwach, o których mowa w ust. 1, sporządzą na dzień 31 grudnia 1998 r. zestawienie należności z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, i zestawienie zobowiązań wobec dotychczasowych funduszy stanowiących dochody tych funduszy i przekażą je samorządom województwa i ministrowi wła- ściwemu do spraw środowiska.
   
 3. Samorząd województwa przejmuje z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa i obowiązki wynikające ze zobowiązań i należności, o których mowa w ust. 2.
   
 4. Zobowiązania i należności nie ujawnione zmieniają kwotę wpłat na rachunek odpowiedniego funduszu.
Artykuł 1 ...77 78 79 80 81 ...110

Przejdź do artykułu