Drukuj

Art. 78 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 78.

 1. Środki pieniężne pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. na rachunkach bankowych:

  1. wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
    
  2. terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych,

   - w dotychczasowych urzędach wojewódzkich podlegają przekazaniu na właściwe rachunki tych funduszy w urzędzie wojewódzkim województwa, którego obszar obejmuje miasta będące siedzibami dotychczasowych wojewodów.
    
 2. Wojewodowie ustalą kwoty należne za rok 1998, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, i przekażą środki pieniężne odpowiednio:

  1. Centralnemu Funduszowi Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
    
  2. Centralnemu Funduszowi Ochrony Gruntów.
    
 3. Wojewodowie, po przekazaniu środków, o których mowa w ust. 2, przekażą pozostałe środki pieniężne na rachunkach bieżących funduszy wymienionych w ust. 1 zarządom województw odpowiednio na rachunki: wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym lub terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych, nie później niż do dnia 30 kwietnia 1999 r.
   
 4. Wojewodowie sporządzą zestawienie należności i zobowiązań funduszy, o któ- rych mowa w ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. i przekażą je zarządom województw, nie później niż do dnia 30 kwietnia 1999 r.
   
 5. Należności i zobowiązania wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych, których dysponentem był dotychczasowy wojewoda, stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. należnościami i zobowiązaniami odpowiednio wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym lub terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych, których dysponentem jest zarząd województwa.
Artykuł 1 ...76 77 78 79 80 ...110

Przejdź do artykułu