Drukuj

Art. 1153-24 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1153-24.

Na postanowienie w przedmiocie odmowy wykonania, odmowy uznania albo stwierdzenia braku podstaw do odmowy uznania przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego – skarga kasacyjna; można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem w przedmiocie odmowy wykonania, odmowy uznania albo stwierdzenia braku podstaw do odmowy uznania, oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.

Artykuł 1 ...1153‑22a 1153‑23 1153‑24 1153‑25 1154 ...1217

Przejdź do artykułu