Drukuj

Art. 5c O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 5c.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą”, może opracować resortowe oraz rządowe programy wspierania rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspierać te programy, w szczególności w trybie, o którym mowa w art. 11.

Artykuł 1 ...5a 5b 5c 6 7 ...53

Przejdź do artykułu