Drukuj

Art. 5a O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 5a.

 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
   
 3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
   
 4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
   
 1. cel główny i cele szczegółowe programu;
   
 2. zasady współpracy;
   
 3. zakres przedmiotowy;
   
 4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
   
 5. priorytetowe zadania publiczne;
   
 6. okres realizacji programu;
   
 7. sposób realizacji programu;
   
 8. wysokość środków planowanych na realizację programu;
   
 9. sposób oceny realizacji programu;
   
 10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
   
 11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Artykuł 1 ...4 5 5a 5b 5c ...53

Przejdź do artykułu