Drukuj

Art. 131 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 131.

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 2 w ust. 4 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”;
   
 2. w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  „1) przepisów o ochronie danych osobowych;”;
   
 3. w art. 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   
„2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych użytkowników ePUAP.”.


Artykuł 1 ...129 130 131 132 133 ...176

Przejdź do artykułu