Drukuj

Art. 18 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 18.

  1. Z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy ministrowie i centralne organy administracji rządowej, nadzorujący terenowe organy rządowej administracji specjalnej, których zadania z dniem 1 stycznia 1999 r. są przejmowane odpowiednio przez samorządy województw, powiaty, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewodów oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem starostów, w terminie do dnia 30 listopada 1998 r., zapewnią dostosowanie ich organizacji, w ramach swoich kompetencji, do organizacji administracji publicznej określonej w ustawach, o których mowa w art. 1.
     
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dotychczasowych wojewodów i podległych im jednostek organizacyjnych, których zadania z dniem 1 stycznia 1999 r. przejmują odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego lub wojewodowie.
Artykuł 1 ...16 17 18 19 19a ...110

Przejdź do artykułu