Drukuj

Art. 19a Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19a.

 1. Powiatowy urząd pracy, działający w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136) na obszarze przekraczającym granice jednego powiatu lub miasta na prawach powiatu, staje się powiatowym urzędem pracy działającym pod zwierzchnictwem prezydenta miasta na prawach powiatu lub starosty właściwego ze względu na siedzibę powiatowego urzędu pracy.
   
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 powiatowy urząd pracy wykonuje zadania na dotychczasowym obszarze działania na rzecz organów zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego, o których mowa w tym przepisie.
   
 3. Powołania i odwołania kierownika powiatowego urzędu pracy oraz jego zastępców dokonują wspólnie, w drodze porozumienia, prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie określeni w ust. 1. W porozumieniu określa się w szczególności organ właściwy do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość. Przepis art. 17 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
   
 4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy powiaty i miasta na prawach powiatu określone w ust. 1 zawarły porozumienia, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2, lub właściwy wojewoda dokonał podziału powiatowego urzędu pracy w trybie art. 26 ust. 4.
   
 5. W przypadkach określonych w ust. 1 tworzy się jedną powiatową radę zatrudnienia, której przewodniczącym jest odpowiednio prezydent miasta na prawach powiatu lub starosta powiatu, w którym nie ma siedziby powiatowego urzędu pracy.
   
 6. W przypadku określonym w ust. 5 powiatowa rada zatrudnienia składa się z 16 osób powołanych w równych częściach przez zainteresowane organy zatrudnienia. Przepis art. 10 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu stosuje się odpowiednio.
   
 7. W przypadkach określonych w ust. 1, gdy powiatowy urząd pracy działa na obszarze przekraczającym granice dwóch powiatów, powiatowa rada zatrudnienia składa się z 24 osób powoływanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6. Funkcję przewodniczącego tej rady pełnią kolejno starostowie obu powiatów przez dwa lata w ramach jednej kadencji, przy czym pierwszym przewodniczą- cym jest starosta powiatu o mniejszej liczbie mieszkańców.
   
 8. W przypadkach określonych w ust. 1 organy zatrudnienia, o których mowa w tych przepisie, mogą udzielić kierownikowi lub innemu pracownikowi pełnomocnictwa do prowadzenia spraw w ich imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
Artykuł 1 ...18 19 19a 19b 19c ...110

Przejdź do artykułu