Drukuj

Art. 19 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19.

 1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, wydanego do dnia 31 grudnia 1998 r., dostosuje organizację i obszar działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej określonej w ustawach, o których mowa w art. 1.
   
 2. Z dniem 1 stycznia 2000 r. wojewódzkie urzędy pracy stają się wojewódzkimi urzędami pracy wchodzącymi w skład urzędu marszałkowskiego, z zastrzeżeniem ust. 3.
   
 3. Z dniem 1 stycznia 2000 r. wojewoda przejmuje odpowiednią część mienia wojewódzkiego urzędu pracy, służącą wykonywaniu jego zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, oraz zespół pracowników.
   
 4. Z dniem 1 stycznia 2000 r. urzędy pracy nie wymienione w ust. 2 stają się powiatowymi urzędami pracy wchodzącymi w skład powiatowej administracji zespolonej.
   
 5. Do przejęcia urzędów pracy lub ich części, o których mowa w ust. 2–4, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, dotyczące przekazywania jednostek organizacyjnych, z tym że przepisy art. 54, 57 i 58 stosuje się odpowiednio.
   
 6. Prezes Krajowego Urzędu Pracy rozlicza środki budżetowe za 1999 r. - na podstawie sprawozdań własnych oraz powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, sporządzonych i przekazanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przejęte z dniem 1 stycznia 2000 r. przez jednostki samorządu terytorialnego - według podległości obowiązującej w roku 1999.
   
 7. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, tryb rozliczania środków budżetowych za rok 1999 oraz szczególne zasady i tryb sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych za rok 1999, a także szczególne zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji przez dotychczasowe urzędy pracy, o których mowa w ust. 2 i 4.
Artykuł 1 ...17 18 19 19a 19b ...110

Przejdź do artykułu