Drukuj

Art. 16 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 16.

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostki organizacyjne mające siedziby w mieście będącym siedzibą wojewody:
   
  1. komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
    
  2. komenda wojewódzka Policji,
    
  3. kuratorium oświaty,
    
  4. okręgowa delegatura Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,
    
  5. okręgowy inspektorat inspekcji nasiennej,
    
  6. wojewódzki inspektorat nadzoru farmaceutycznego,
    
  7. wojewódzki inspektorat ochrony roślin,
    
  8. wojewódzki inspektorat ochrony środowiska,
    
  9. wojewódzki inspektorat Państwowej Inspekcji Handlowej,
    
  10. wojewódzki inspektorat weterynarii,
    
  11. wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna,
    
  12. wojewódzki oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków

   - stają się jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy odpowiednich kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, w rozumieniu ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy kompetencyjnej, z zastrzeżeniem art. 32.
    
 2. Istniejące w dniu 31 grudnia 1998 r. jednostki wymienione w ust. 1, w miastach, które z dniem 1 stycznia 1999 r. nie będą siedzibami wojewodów, z tym dniem wchodzą w skład jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy odpowiednich kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.
   
 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, na wniosek Delegata Rządu, w drodze zarządzenia, wydanego do dnia 30 listopada 1998 r., może ustalić inne niż określone w ust. 1 siedziby jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy odpowiednich kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.
Artykuł 1 ...14 15 16 17 18 ...110

Przejdź do artykułu