Drukuj

Art. 19c Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19c.

Postępowania toczące się przed organami zatrudnienia w sprawach indywidualnych wszczętych i nie zakończonych do dnia 31 grudnia 1999 r., przechodzących do wła- ściwości organów powiatów i samorządów województw, przejmują starostowie i marszałkowie województw, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, z tym że:

  1. wszystkie czynności podjęte w postępowaniu do dnia 31 grudnia 1999 r., a także decyzje administracyjne pozostają w mocy,
     
  2. odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy do dnia 31 grudnia 1999 r., w tym w sprawach przechodzących do właściwości starostów, rozpatruje Prezes Krajowego Urzędu Pracy,
     
  3. odwołania od decyzji wydanych przez kierowników powiatowych urzędów pracy do dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawach przechodzących do właściwo- ści starostów rozpatruje wojewoda.
     
Artykuł 1 ...19a 19b 19c 19d 19e ...110

Przejdź do artykułu