Drukuj

Art. 19e Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19e.

 1. Znosi się komisje dyscyplinarne I i II instancji, działające na podstawie przepisów o pracownikach urzędów państwowych, powołane do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz kierowników powiatowych urzędów pracy i ich zastępców, a także dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i ich zastępców.
   
 2. Wszystkie czynności podjęte w postępowaniu dyscyplinarnym do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 19a ust. 1, a także orzeczenia komisji, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy.
   
 3. Odwołania od orzeczeń wydanych do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 19a ust. 1, przez komisje dyscyplinarne I instancji, działające w wojewódzkich urzędach pracy, rozpatruje Prezes Krajowego Urzędu Pracy.
   
 4. Komisje dyscyplinarne działające odpowiednio przy staroście lub marszałku województwa przejmą postępowania dyscyplinarne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 19a ust. 1, przez komisje, o których mowa w ust. 1.
   
 5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do postępowań prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych.
Artykuł 1 ...19c 19d 19e 19f 19g ...110

Przejdź do artykułu